Ustawienia

Język
Niemiecka emerytura

System emerytalny jest systemem europejskim, z którym połączone są systemy emerytalne państw członkowskich UE. Warunkiem aby móc otrzymać emeryturę państwową w podeszłym wieku, jest bycie bądź przebywanie w stosunku pracy, gdzie odprowadzane są składki na ubezpieczenie społczne.

Rodzaje emerytur

Emerytura starcza

Dzięki ubezpieczeniu emerytalnemu każda osoba ubezpieczona jeśli nie otrzymuje już dochodów z pracy otrzymuje dochód na starość: Należy osiągnąć określony wiek i udowodnić pewną liczbę okresów składkowych.

Renta wyrównawcza / inwalidzka

Jeśli z powodu wypadku, choroby lub kalectwa nie mogą państwo już pracować lub mogą pracować tylko częściowo, zmniejszenie zdolności do zarobkowania może być zrekompensowane przez rentę. Uprawnienie to przyznawane jest:

 • tymczasowo i wykorzystywane do działań rehabilitacyjnych lub
 • na stałe.

Jeśli są Państwo dotknięci tym problemem, prosimy o skorzystanie z licznych poradni Deutsche Rentenversicherung.

Renta wdowia / sieroca

W przypadku śmierci ubezpieczonego, prawo do emerytury może zostać przeniesione na jego współmałżonka (małżeństwo musi trwać przynajmniej z rok) lub dzieci w celu ich dalszego utrzymania. Aby być uprawnionym do otrzymywania emerytury lub renty na mocy prawa UE, osoba ubezpieczona bądź osoba starająca się o tę emeryturę musi:

 • być obywatelem państwa członkowskiego UE lub
 • być obywatelami Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Proszę poinformować o tym członków rodziny, aby mogli dochodzić swoich roszczeń w takim przypadku i uzyskać poradę w licznych punktach doradztwa w zakresie ubezpieczeń emerytalnych (Deutsche Rentenversicherung).

Ogólne informacje dot. niemieckiej emerytury

Wiek emerytalny

 • Do roku urodzenia 1946 obowiązuje następująca zasada: o zwykłą emeryturę można ubiegać się od 65 roku życia.
 • Jeśli urodzili się państwo w latach 1946-1964, wiek emerytalny jest stopniowo podnoszony do 67 lat.
 • W szczególnych przypadkach (inwalidztwo i/lub wieloletnia składka na ustawowe ubezpieczenie emerytalne) przejście na emeryturę może być możliwe wcześniej.

Warunki dotyczące okresów składkowych

Aby móc ubiegać się o emeryturę, należy być uprzednio zatrudnionym, podlegać obowiązkowi płacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz przedstawić dowód posiadania co najmniej pięcioletniego ubezpieczenia. Okresy te można również sumować z kilku krajów.

Okresy składkowe mogą być również okresami przeznaczonymi na wychowywanie dzieci lub opiekę nad krewnymi, uczęszczanie do szkoły lub na uniwersytet.

Składki emerytalne

Z reguły, im dłużej płaci się do funduszu emerytalnego i im wyższe są składki, tym wyższa jest wysokość emerytury.

Składka na niemieckie ubezpieczenie emerytalne za rok 2020 wynosi 19,9 procent wynagrodzenia brutto i jest płacona w połowie przez pracownika, a w połowie przez pracodawcę. Podobnie jak wszystkie inne składki na ubezpieczenie społeczne, składki są przekazywane bezpośrednio przez pracodawcę do odpowiednich funduszy. Kwota ta jest corocznie weryfikowana i ustalana.

Obliczanie wysokości renty i emerytury

Formula obliczenia emerytury starczej:

Miesięczna kwota emerytury = punkty zarobkowe × współczynnik wejścia w wiek emerytalny × bieżąca wartość emerytury × faktor rodzaju emerytury

 • Entgeltpunkte obliczane są na podstawie państwa ubezpieczonych zarobków. Ṡrednia ustalana jest w stosunku do średniego wynagrodzenia wszystkich pracowników dając wynik końcowy.
 • Zugangsfaktor uwzględnia wszelkie podwyżki lub obniżki emerytury, na przykład w przypadku wcześniejszego przejścia na emeryturę.
 • Aktueller Rentenwert to kwota odpowiadająca jednemu Entgeltpunkt.
 • Rentenartfaktor opisuje rodzaj emerytury (emerytura z powodu wieku, zmniejszonej zdolności do zarobkowania, itp.).

Na podstawie wszystkich wyżej wymienionych czynników oblicza się wysokość emerytury, którą można otrzymać w wieku emerytalnym. Wartości poszczególnych czynników są regularnie weryfikowane i w razie potrzeby korygowane, chyba że ustawodawca postanowi inaczej.

W 2020 roku przy rocznym dochodzie 38.901 € miesięczna emeratura wyniosłaby 34,02 €. Dokładne wynagrodzenie w wysokości tego średniego dochodu prowadzi do dokładnie jednego Entgeltpunktu.


Objaśnienie: Przy średnim rocznym dochodzie 38 901 € brutto i aktualnej miesięcznej wartości wynoszącej 34,02 € za jeden Rentenpunt, po 10 latach pracy w Niemczech w danym momencie otrzymywaliby Państwo miesięczną emeryturę w wysokości prawdopodobnie 340,20 €. Jeśli państwa dochód jest niższy lub wyższy od średniego dochodu, otrzymają państwo odpowiednią część jednego punktu emerytalnego.

Informacja o wysokości emerytury

Informacja o wysokości emerytury (Renteninformation) ma na celu pomóc ubezpieczonym w zaplanowaniu przyszłości. Jest ona wysyłana automatycznie raz w roku do wszystkich ubezpieczonych w wieku od 27 lat, którzy zgromadzili co najmniej pięć lat okresów składkowych, tzn. pracowali w Niemczech. Informacje o emeryturach zawierają w szczególności:

 • aktualny stan konta ubezpieczeniowego i podstawę do wyliczenia emerytury lub renty
 • kwotę wcześniejszej i przewidywanej emerytury oraz renty z tytułu zmniejszonej zdolności do pracy zarobkowej
 • informacje na temat przebiegu przyszłych dopasowań emerytur i rent; oraz
 • przegląd wysokości wpłaconych składek.

Po 55-tym roku życia osoby ubezpieczone otrzymują automatycznie co trzy lata - a wcześniej na żądanie - informację o wysokości emerytury (Rentenauskunft). Dostarcza ona między innymi informacji na temat:

 • wszystkich zarejestrowanych okresów emerytalnych
 • dotychczas nabytych praw emerytalnych
 • najwcześniej możliwego i regularnego terminu rozpoczęcia emerytury.

Informacje o emeryturach dla obcokrajowców

Cudzoziemcy mogą zwrócić się do Deutsche Rentenversicherung o informacje na temat emerytur. Osoby kontaktowe za granicą można znaleźć również tutaj.

Pobieranie niemieckiej emerytury z zagranicy

Państwa narodowe w UE

Z czego składa się emerytura ?

 • Prawo Wspólnoty Europejskiej ma zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii.
 • Jeżeli pracowali Państwo w jednym lub kilku krajach UE, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, muszą Państwo wziąść następujące rzeczy pod uwagę: Z każdego kraju, w którym byli państwo ubezpieczeni więcej niż jeden rok, otrzymają Państwo oddzielną emeryturę jak tylko zostanie osiągnięty wiek emerytalny danego kraju. Okresy krótsze niż jeden rok dolicza się do składek z kraju, którego państwo pochodzą.
 • Wysokość emerytury zależy od okresów ubezpieczenia i składek płaconych w tym kraju. Okresy ubezpieczenia są sumowane i uwzględniane ze wszystkich wyżej wymienionych krajów.


Jak można ubiegać się o emeryturę?

 • Po osiągnięciu wieku emerytalnego można ubiegać się o emeryturę albo z kraju pochodzenia, albo w Niemczech lub też w innym kraju. Jeżeli złożą Państwo odpowiedni wniosek o emeryturę za okresy ubezpieczenia, w których pracowali Państwo w innym kraju UE, wniosek ten zostanie odpowiednio przekazany.
 • Wypłaty emerytur wypłacane są przez poszczególne kraje europejskie.

Państwa narodowe spoza UE posiadające umowy o zabezpieczeniu społecznym

 • Niektóre kraje spoza UE mają umowę o zabezpieczeniu społecznym z UE. Obowiązują tam te same warunki, co w przypadku państw członkowskich UE.
 • Obecnie obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym z następującymi krajami: Albania, Australia, Bośnia-Hercegowina, Brazylia, Kanada/Quebec, Chile, Indie, Izrael, Japonia, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra, Maroko, Filipiny, Serbia, Korea Południowa, Tunezja, Turcja, Urugwaj i USA.
 • Wszystkie pozostałe kraje określane są jako kraje bezkontraktowe (patrz poniżej).

Bezkontraktowe kraje z zagranicy

W przypadku powrotu do kraju, który nie jest objęty powyższym porozumieniem, może zaistnieć konieczność rozważenia możliwości wypłaty zgromadzonych uprawnień emerytalnych.

Aby to zrobić, musiszą państwo spełnić przynajmniej następujące warunki:

 • Wyszedli państwo z niemieckiego systemu obowiązkowego ubezpieczenia,
 • Nie mogą państwo dobrowolnie ubezpieczyć się w Niemczech i
 • upłynęły co najmniej 24 miesiące od momentu opuszczenia niemieckiego systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Ważne:

 • Zwracana jest tylko składka pracownika - wszystkie inne roszczenia tracą ważność.
 • Refundacja zostanie uruchomiona dopiero po złożeniu wniosku. Można to zrobić nieformalnie i w języku ojczystym w każdej niemieckiej firmie ubezpieczeniowej lub w niemieckiej ambasadzie lub konsulacie.