Ustawienia

Język
System ubezpieczenia społecznego

Niemcy posiadają bardzo rozbudowany system ubezpieczenia społecznego, który chroni ich obywateli przed trudnościami społecznymi np. Jako osoba pogdlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jesteście Państwo zabezpieczeni przed chorobą,wypadkiem w pracy czy bezrobociem. Z reguły osoba wykonująca pracę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu korzysta z pięciu filarów ubezpieczenia ustawowego.

Płacą Państwo stały procent od swoich dochodów na pokrycie kosztów ubezpieczenia społecznego.Państwa płaci pracodawca  bezpośrednio do firm ubezpieczeniowych.

  • Automatyczne członkostwo w ubezpieczeniu emerytalnym, pielęgnacyjnym, wypadkowym oraz w przypadku bezrobocia. Nie można wybierać pomiędzy różnymi ubezpieczeniami.
  • W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, jako osoba ubezpieczona prawnie, mogą Państwo wybrać pomiędzy kilkoma zakładami ubezpieczeń zdrowotnych i porównać ich usługi.

Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne (Gesetzliche Krankenversicherung - GKV)

Co się dzieje, jeśli jest się chorym przez krótki lub długi okres czasu i nie można pracować? Świadczenia przysługujące w ustawowym systemie ubezpieczeń zdrowotnych są określone w piątej księdze kodeksu socjalnego (SGB V) (np. wizyty u lekarza, niektóre leki lub nawet środki terapeutyczne). Koszty te są pokrywane lub zwracane przez zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung - PV)

Ubezpieczenie na wypadek wymagania opieki stałej opieki pielęgnacyjnej z powodu choroby. Ubezpieczenie pielęgnacyjne istnieje dopiero od 1995 roku i jest zakorzenione w jedenastej księdze kodeksu socjalnego (SGB XI). Co do zasady, kasa chorych jest instytucją odpowiedniego ubezpieczyciela zdrowotnego. Oprócz ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego możliwe jest również zawarcie prywatnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego uzupełniającego.

Niemieckie ubezpieczenie emerytalne (Deutsche Rentenversicherung - DRV)

Jeśli pracujecie Państwo w Niemczech i podlegacie obowiązkowi płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, wpłacane są składki do ustawowej kasy emerytalnej. Później, po przejściu na emeryturę, korzysta się z ustawowej wypłaty emerytury. Wysokość emerytury zależy w szczególności od dochodów i liczby lat pracy w Niemczech. Więcej informacji na temat emerytur można znaleźć tutaj.

Ustawowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (Gesetzliche Unfallversicherung - GUV)

Celem ustawowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przywrócenie zdrowia i zdolności zawodowych osób ubezpieczonych w przypadku wypadków przy pracy, chorób zawodowych i związanych z pracą zagrożeń dla zdrowia. Innymi słowy, ponosi on koszty odpowiedniego leczenia i reintegracji z życiem zawodowym. Podstawą prawną jest Siódma Księga Kodeksu Społecznego (SGB VII).

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung - ALV)

Celem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia jest zapewnienie dochodów osób mieszkających w Niemczech. Osoby poszukujące pracy korzystają z tych świadczeń przez pewien okres czasu, pod warunkiem że a) są to osoby poszukujące pracy, b) były ubezpieczone przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu poprzednich 30 miesięcy. Oprócz wsparcia finansowego istnieje również doradztwo i pośrednictwo pracy oferowane przez Federalną Agencję Pracy.

Jeśli się zostaniecie bezrobotnym w Niemczech i będziecie Państwo w poszukiwaniu pracy w innym państwie członkowskim UE, można zabrać ze sobą prawo do niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych na trzy miesiące. Okres ten może zostać przedłużony maksymalnie do sześciu miesięcy. Nie można zabrać ze sobą uprawnień do krajów spoza UE.