Ustawienia

Język
Rodzina

Rodzina cieszy się w Niemczech wysokim statusem. Państwo niemieckie wspiera rodziny, aby umożliwić im osiągnięcie stabilności gospodarczej i planowania. Istnieje szeroka gama usług wsparcia - nie tylko finansowego ale też na przykład poprzez badania profilaktyczne. Chcielibyśmy tu opisać zasiłek na dziecko, zasiłek wychowawczy i urlop rodzicielski

Kindergeld czyli zasiłek rodzinny na dziecko

Co to jest zasiłek rodzinny na dziecko?

Każdy, kto pracuje w Niemczech, ma prawo do zasiłku rodzinnego pod pewnymi warunkami. Zapewnia on podstawowe zabezpieczenie dla Państwa dzieci od urodzenia do co najmniej 18. roku życia, a pod pewnymi warunkami maksymalnie do 25. roku życia.

Jak wysoki jest zasiłek rodzinny na dziecko?

Przede wszystkim rodziny o małych lub średnich dochodach korzystają z zasiłku rodzinnego. Kwota ta jest stopniowana w zależności od liczby dzieci i wynosi obecnie co najmniej 204 EUR - dla pierwszego i drugiego dziecka; 210€ dla trzeciego dziecka i 235€ na każde dodatkowe dziecko (od 2020 r.).

Czy cudzoziemcy mają prawo do zasiłku rodzinnego?

 • Cudzoziemcy, którzy mają prawo do swobodnego przemieszczania się w Niemczech (zwłaszcza obywatele UE i EOG), mają również prawo do zasiłku rodzinnego. Jeśli zasiłek na dziecko jest otrzymywany również w kraju pochodzenia, zazwyczaj jest wyliczana średnia.
 • Cudzoziemcy, którzy nie mają prawa do swobodnego przemieszczania się, mają do tego prawo tylko wtedy, gdy posiadają zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt uprawniające do podejmowania pracy zarobkowej. Wyjątek: pobyt służy celowi kształcenia lub zezwolenie na pracę jest ograniczone w czasie. Przyznanie dokumentu pobytowego z datą wsteczną nie uprawnia jego posiadacza do otrzymania z datą wsteczną zasiłku na dziecko (jest tylko uznawane z data aktualną od dnia wystawienia).

Jak mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny na dziecko?

Pisemny wniosek o zasiłek na dziecko należy złożyć w odpowiedniej kasie rodzinnej (Familienkasse). Firma Piening pomaga swoim pracownikom w tej sprawie.

Elterngeld czyli zasiłek wychowawczy

Co to jest zasiłek wychowawczy?

Po narodzinach dziecka rodzice w Niemczech mogą otrzymać specjalne wsparcie finansowe: Elterngeld, czyli zasiłek wychowawczy. Pieniądze te pomagają młodym rodzinom, jeśli rodzice w miesiącach po porodzie w ogóle nie pracują lub pracują mniej.

Jak długo wypłacany jest zasiłek wychowawczy?

Dodatek wychowawczy może być wypłacany od dnia urodzenia w ciągu pierwszych 14 miesięcy. Oboje rodzice łącznie mają prawo do dwunastu kwot miesięcznych - dodaje się dwie kolejne, jeśli oboje rodzice korzystają z zasiłku wychowawczego przez co najmniej dwa miesiące jednocześnie i co najmniej jedno z rodziców ma obniżone dochody.

 • Rodzice mogą podzielić między siebie 12 lub 14 miesięcznych kwot. Jedno z rodziców może otrzymać co najmniej dwa i co najwyżej dwanaście miesięcznych kwot.
 • Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą otrzymać 14 miesięcznych kwot.
 • ​​​​​​​Rodzice mogą otrzymywać zasiłek wychowawczy w tym samym czasie lub w kolejności po sobie: jeżeli, na przykład, zasiłek wychowawczy jest podzielony na pół, każdy z rodziców może otrzymać maksymalnie siedem wypłat miesięcznych - w sumie 14.

Czy rodziny międzynarodowych specjalistów również otrzymują świadczenia wychowawcze?

Obywatele krajów UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii mają prawo do zasiłku rodzicielskiego, jeśli mieszkają i pracują w Niemczech. Obywatele innych krajów mają również prawo do zasiłku wychowawczego, jeśli posiadają tzw. zezwolenie na pobyt.

Dalsze informacje na temat wymogów dotyczących otrzymywania zasiłku wychowawczego w języku niemieckim oferuje Portal rodzinny Federalnego Ministerstwa Spraw Rodziny.

Ile wynosi zasiłek wychowawczy?

Wysokość zasiłku wychowawczego zależy od pańskiego miesięcznego dochodu netto przed urodzeniem dziecka - co najmniej 300 euro, maksymalnie 1800 euro miesięcznie. Dodatki wypłacane są rodzinom z kilkoma małymi dziećmi, rodzicom dzieci urodzonych wielodzietnie oraz osobom o niskich dochodach z dochodami poniżej 1000 euro.

Można skorzystać z Online-Elterngeldrechner, czyli z kalkulatora zasiłków wychowawczych online, aby dowiedzieć się, na jak wysoką sumę można liczyć.

Jak i gdzie mogę ubiegać się o zasiłek wychowawczy?

Trzeba po urodzeniu dziecka złożyć pisemny wniosek o zasiłek wychowawczy do właściwego dla Państwa biura zasiłków wychowawczych, czyli Elterngeldstelle. Szczegółowa konsultacja również jest tutaj możliwa. Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie familienportal.de

Wniosek nie musi być złożony bezpośrednio po urodzeniu dziecka, ale może być wypłacony z datą wsteczną maksymalnie za trzy ostatnie miesiące przed złożeniem wniosku. Więc lepiej złożyć wniosek wcześniej.

Elternzeit czyli urlop wychowawczy

Co to jest urlop wychowawczy?

Spędzanie dużej ilości czasu z rodziną po narodzinach dziecka i przerywanie życia zawodowego lub praca w mniejszym wymiarze godzin nie jest w Niemczech żadnym problemem. Tak zwany "urlop wychowawczy" to czas wolny od pracy, który matki i ojcowie mogą wziąć po urodzeniu dziecka, a tym samym być w stanie w pełni zadbać o rodzinę.

Pracodawca może zakończyć stosunek pracy w tym okresie jedynie w szczególnych przypadkach (np. zamknięcie przedsiębiorstwa, niewypłacalność, naruszenie obowiązków służbowych). Po urlopie wychowawczym matki i ojcowie mają prawo do powrotu do takiego samego systemu godzin pracy, jaki obowiązywał przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Adresy biur tzw. zasiłków wychowawczych, które pomogą Państwu w złożeniu wniosku o urlop wychowawczy, znajdują się na stronie familienportal.de.

Kto ma prawo do urlopu wychowawczego?

Jeśli posiadają Państwo niemiecką umowę o pracę i jest się pracownikiem (tzn. zatrudnionym), to matki i ojcowie w Niemczech mogą ubiegać się o tak zwany "urlop wychowawczy". Nie ma znaczenia, czy posiada się umowę o pracę na czas określony, czy w niepełnym wymiarze godzin, czy jest się zatrudnionym na umowę zlecenie, czy jest się w trakcie szkolenia/nauki. Prawo to istnieje do czasu, gdy dziecko osiągnie wiek trzech lat.

 • Studenci, uczniowie, praktykanci/ stażyści, osoby pracujące na własny rachunek i bezrobotne nie mają prawa do urlopu wychowawczego.
 • Jeśli oboje rodzice są zatrudnieni, z urlopu wychowawczego mogą korzystać oboje rodzice na zmianę lub jednocześnie.
 • Z urlopu rodzicielskiego mogą korzystać tylko pracujące matki i ojcowie, którzy opiekują się dzieckiem samodzielnie i mieszkają z nim w tym samym gospodarstwie domowym.

Jak długo trwa urlop wychowawczy?

Czas trwania urlopu wychowawczego można ustalić indywidualnie.

 • Zaczyna się zazwyczaj od narodzin dziecka (z ojcem) lub po urlopie macierzyńskim (z matką).
 • Prawo to przysługuje aż do ukończenia przez dziecko trzech lat.
 • Część urlopu wychowawczego (do 12 miesięcy) może być przeniesiona za zgodą pracodawcy na okres do 8 roku życia. Nie ma jednak prawa do takiego przeniesienia.

Urlop wychowawczy musi być zgłoszony pracodawcy na piśmie na siedem tygodni przed jego (planowanym) rozpoczęciem.

 • Należy w sposób wiążący określić, na jaki okres: w ciągu jednego lub dwóch lat ma zostać wykorzystany urlop rodzicielski.
 • Po tym okresie możliwe jest przedłużenie urlopu rodzicielskiego o pozostały czas. Odbywa się to ponownie w formie pisemnej do pracodawcy. Okres zameldowania kończy się na siedem tygodni przed zakończeniem pierwszego okresu.
 • Pracodawca jest zobowiązany do wydania pisemnego potwierdzenia długości urlopu rodzicielskiego.

Kinderkrankengeld czyli zasiłek chorobowy na dzieci

Co to jest zwolnienie chorobowe na dzieci?

Das Kinderkrankengeld ist eine Leistung der in Deutschland. Es wird gezahlt, wenn ein Elternteil ein krankes Kindes (unter zwölf Jahren) pflegen muss und daher nicht arbeiten gehen kann.

Zasiłek chorobowy na dzieci jest świadczeniem ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (gesetzliche Krankenversicherung) w Niemczech. Jest on wypłacany, jeśli jedno z rodziców musi opiekować się chorym dzieckiem (poniżej 12 roku życia) i dlatego nie może iść do pracy.

Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy na dziecko?

W celu opieki nad chorym dzieckiem, każdy rodzic ma prawo do 10 dni roboczych w roku kalendarzowym na "każde" dziecko, ale nie więcej niż 25 dni roboczych (nawet jeśli jest 3 lub więcej dzieci). W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci, do 20 dni na dziecko, a maksymalnie 50 dni, jeśli jest więcej niż dwoje dzieci. Jeśli w tym okresie nie otrzymają Państwo wynagrodzenia, koszty pokryje kasa chorych.

Nie ma żadnej kompensacji między rodzicami. Prawo to może jednak zostać przeniesione na drugiego rodzica za zgodą pracodawcy, jeżeli jedno z rodziców nie może być nieobecne w pracy z powodów osobistych lub zawodowych.

Ile wynosi zasiłek chorobowy na dzieci?

Przy obliczaniu wysokości zasiłku chorobowego na dziecko decydujące znaczenie ma wysokość wynagrodzenia utraconego podczas zwolnienia chorobowego. Obowiązują następujące zasady:

 1. Zasiłek chorobowy (brutto) na dziecko wynosi 90 % utraconego zarobku netto (do pułapu składki) (§ 45 Abs. 3 Satz 3 SGB V).
 2. Jeżeli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed otrzymaniem zasiłku chorobowego otrzymaliście Państwo jednorazowe świadczenia, takie jak premie świąteczne lub bożonarodzeniowe, zasiłek chorobowy na dziecko wynosi nawet 100% utraconego dochodu netto, niezależnie od wysokości tych jednorazowych świadczeń.
 3. Pułap: zasiłek zdrowotny na dziecko nie może przekroczyć 70 % progu dochodu w dniu kalendarzowym dla ubezpieczenia zdrowotnego (Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung ) (2020 r.: 109,38 euro dziennie).
 4. Składki na ubezpieczenie emerytalne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia są odliczane od wyliczonego zwolnienia chorobowego na dziecko. Podczas otrzymywania zasiłku chorobowego na dzieci, są Państwo ubezpieczeni bez składek.

Jakie są warunki otrzymywania zasiłku chorobowego na dzieci?

Ogólne warunki

 • Jeśli jest się zatrudnionym, posiada się ustawowe ubezpieczenie zdrowotne jako pracownik i ma się prawo do zasiłku chorobowego.
 • Państwa dziecko jest prawnie ubezpieczone w niemieckiej kasie chorych.
 • Państwa dziecko nie ukończyło jeszcze 12 lat lub jest niepełnosprawne.
 • W gospodarstwie domowym nie ma innej osoby, która mogłaby zająć się Państwa dzieckiem (również pracującej lub chorej).

Świadectwa i formularze

 • Posiadacie Państwo zaświadczenie od lekarza stwierdzające konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem ("Zaświadczenie lekarskie o poborze zasiłku chorobowego w przypadku choroby dziecka").
 • ​​​​​​​Wypełniliście Państwo wniosek o wypłatę przez zakład ubezpieczeń zdrowotnych.

Dalsze informacje można uzyskać w kasie chorych.